emunda.net - PC игри, кодове , файлове

Half-Life2

Console - кодове
По време на игра използвайте клавиша [~] за да отворите конзолата и след това въведете кодовете:


God -   God Mode (само от страна на сървъра)
buddha -   Здравето ви никога не пада под 1
Hurtme # -   Убрежда играча с каквато променлива въведете след #
impulse 101 -   Всички оръжия
impulse 82 -   Spawn a Jeep
notarget -   Невидем за NPC's
noclip -   Минавате през стените (Само за Сървъра)
maps -   Показва картите
Map # -   Зарежда карта (Напишете името на картата на мястото на  #)
Developer # -   Sets developer mode to on/off/verbose (0-off, 1-on, 2-verbose)
+mlook -   Разрешава изгледа с мишката
give # -   Дава оръжие (Напишете името на оръжието на мястото на  #)
hud_quickhelp/text? 1 -   Показва Crosshairs
viewmodel_fov # -   Настройва размер на оръжие, което носите (54 = по подразбиране)
exec # -   Изпълнение на скрипт файл (Напишете името на файла на мястото на #)
cl_drawhud 1 -   Превключва HUD display (включено)
cl_enablehud 1 -   Превключва HUD display (включено)  
cl_showfps 1 -   Показва FPS Rate
npc_create -   Създава NPC
npc_create_aimed -   Създава NPC (С цел далеч от играч)
picker -   Превключва Picker mode (включено)  
setpos -   Преместване на играч на опредемена позиция
setang -   Отклонете поглда на играча
sv_gravity # -   Настройва гравитацията (Напишете номера на мястото на #)
sv_stopspeed # -   Настройва Минималната сила на спиране на земята (Напишете номера на мястото на #)
sv_friction # -   Настройва силата на триене  (Напишете номера на мястото на #)
sv_bounce # -   Комплекти безсрамие мултипликатор за физически симулирани обект на сблъскване
sv_maxvelocity # -   Настройва максималната скорост на всеки движещ се обект (Напишете номера на мястото на #)
sv_waterdist # -   Настройва вертикалният изглед когато сте блеизо до водна повърхтност.
air_density # -   Сменя плътността на въздуха. (Напишете номера на мястото на #)
dsp_explosion_effect_duration # -   Определете дължината на объркване / ушни тонове ефект  (напишете номера на мястото на #)
prop_debug -   Toggle bounding-boxes debug mode on/off red - ignore damage, white - respond to damage, green - health)
sv_soundemitter_filecheck -   Toggle reporting missing .wav files for sounds
mat_numtextureunits # -   Limit the number of texture units. (Add number in place of #) (0=Default)
sv_cheats 1 -   Aктибирате Чийтовете
impulse 76 -   Grunt-O-Matic
give weapon_shotgun -   Получавате Shotgun
thirdperson -   Изглед от трето лице
firstperson -   Изглед от първо лице
mat_depthbias_normal 1 -   Виждаш през стените
ai_disable -   Превключва вражеския AI (изкуствен интелект) on/off
sv_infinite_aux_power 1 -   дава безгранична енергия за спринт, etc.
impulse 203 -   Премахни или NPC посочи
mat_fullbright 1 -   Премахва всички сенки (a 0 ги бъзстановява)
skill # -   Променя нивото на умения (# = 1, 2, или 3)
status -   Показва информация за играта, incl. current map
help $ -   Замести $ с команда, за да получите кратко описание
sk_max_357 # -   # Максимум амонициѝ за .357 Magnum
sk_max_ar2 # -   # Максимум амонициѝ за Pulse Rifle
sk_max_ar2_altfire # -   # Максимум амонициѝ за Pulse Rifle energy orbs
sk_max_buckshot # -   # Максимум амонициѝ за shotgun
sk_max_crossbow # -   # Максимум амонициѝ за crossbow
sk_max_grenade # -   # Максимум амонициѝ за hand grenades
sk_max_pistol # -   # Максимум амонициѝ за pistol
sk_max_rpg_round # -   # Максимум амонициѝ за RPG
sk_max_smg1 # -   # Максимум амонициѝ за submachine gun